Welkom bij de Maaspleinschool.

Een kleine school met daardoor veel oog voor het individu.

Maasplein School

030 28 00 890

info@maaspleinschool.nl

Maasplein 1

3522 BV, Utrecht

08:00 - 16:00

Maandag t/m vrijdag

Verslag vergadering Medezeggenschapraad (26 september 2013)

Op 26 september 2013 is er vergaderd door de medezeggenschapsraad

Aanwezig: Denise, Marco, Yvonne, Fernand, Jochen, Edwin, Liesbeth

1 Opening

Jochen opent.

2 Beleid mobiele telefoons

Marco heeft een beleidstuk geschreven over het omgaan met mobiele telefoons op school. De MR-oudergeleding vindt stuk nogal zwaar en mist een inleiding en context. Hierop heeft Marco toeliching gegeven. Binnenkort zal er in de nieuwsbrief een kort stukje staan over het beleid t.a.v. mobiele telefoons met een verwijzing naar het protocol op de website. De bedoeling is dat in de nieuwsbrief de aanleiding voor het beleid wordt genoemd en dat de kern van de afspraken wordt omschreven.

3 Jaarplan 2013-2014

Ter kennisgeving heeft Marco het jaarplan rondgemaild. De oudergeleding heeft het besproken en heeft vragen bij het stuk over de creatieve ontwikkeling van kinderen op de Maaspleinschool. De doelen die gesteld worden, zijn helder en veelbelovend. De omschreven analyse en te nemen stappen lijken niet bij die doelen aan te sluiten en zijn voor de oudergeleding niet goed te volgen. Marco geeft een velherderende mondelinge toelichting en past het stuk aan. De oudergeleding geeft als advies mee een visie op creatieve ontwikkeling te ontwikkelen en vanuit deze visie stappen te ondernemen.

4 Schoolplein

Veel ouders maken zich zorgen over situatie op het schoolplein. Er liggen vaak glasscherven op het plein en er ligt regelmatig urine in de boot. De vraag wordt gesteld wie verantwoordelijk is voor de veiligheid van de kinderen op het plein tijdens het buitenspelen onder schooltijd. Het antwoord hierop is dat de gemeente hiervoor verantwoordelijk is. Helaas doet de gemeente weinig om die veiligheid te garanderen. Zowel vanuit de school als vanuit ouders is vaak contact opgenomen met Wijkbureau Zuid over de onveilige situatie op het plein. Hier wordt nauwelijks gehoor aan gegeven.

Momenteel wordt het plein iedere ochtend gecontroleerd en schoongemaakt door ouders en na de pauzes door de leerlingen. De MR vindt dit een prima tijdelijk initiatief, maar gezocht moet worden naar een structurele oplossing.

In eerste instantie stuurt de MR een brief aan wethouder Mirjam de Rijk over de situatie op het plein. Deze brief gaat met foto’s en handtekeningen van ouders naar de wethouder.

Marco meldt verder dat het plein een Krajicek-plein zal worden, waar allerlei naschoolse activiteiten onder begeleiding plaats zullen vinden. In volgende vergaderingen wordt hierop teruggekomen.

5 Taakverdeling MR

Voorzitter: Jochen

Secretaris: Liesbeth / Edwin

Notulist: Liesbeth / Edwin

6 Informeel overleg met de OR

Edwin nodigt de OR uit voor een informeel overleg met de MR. Hedwig, de stagiaire van Marco neemt ook deel aan dit overleg. Hedwig heeft een baan bij de gemeente Utrecht en schoolt zich om tot schoolleider. Ze heeft veel ervaring met het subidie-aanvragen en kan ons wellicht adviseren over hoe we van verschillende ‘potjes’ gebruik kunnen maken.